Syndicate JORGE GONZÁLEZ MASSIEU

  • JORGE GONZÁLEZ MASSIEU


Pigeon Code Name
GC180369 SAME GINAN
GC180381 INFERIOR MEGREZ
GC180391 SLUSHY TIAKI
GC180401 CREEPY MIRACH
GC180412 MARUJITA DÍAZ