Syndicate T SERGIO & BERNABE CABRERA LES

  • T SERGIO & BERNABE CABRERA LES


Pigeon Code Name
GC180140 GRUBBY MOTHALLAH
GC180141 WHITE MESARTHIM
GC180142 POLITICAL PHECDA
GC180143 STURDY YED POSTERIOR
GC180144 STYLISH PUPPIS
GC180145 USABLE TABIT
GC180146 BOGUS TAIYI
GC180147 SILKY GRUS
GC180148 PLASTIC ALKES
GC180149 UNAWARE LYRA